فروش زمين آماده به ساخت

گوناگون(حجمي)

9111912537

1050متر زمين .اقع در امام رود روبروي شهرك گلستانك